DLA PRZEDSIĘBIORCY | ARTYKUŁY Rödl&Partner


ARTYKUŁY DOT. INNEJ POMOCY PUBLICZNEJ

kwiecień 2019 Trwałość projektu - zmiana statusu przedsiębiorstwa
marzec 2019 Status MŚP na etapie realizacji projektu
luty 2019 Dofinansowanie inwestycji, a status przedsiębiorstwa


ARTYKUŁY DOT. POMOCY PUBLICZNEJ W SSE/PSI

styczeń 2020 Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe
październik 2019 Ogólna interpretacja MF w sprawie określenia dochodu podlegającego zwolnieniu w przypadku reinwestycji
sierpień 2019 Dochód zwolniony z CIT w przypadku reinwestycji
maj 2019 Sposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji
kwiecień 2019 Limit kosztów finansowania dłużnego podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
marzec 2019 Modyfikacja odpisów amortyzacyjnych sposobem na efektywniejsze wykorzystanie przysługującej pomocy publicznej
luty 2019 Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE
styczeń 2019 Wpływ prowadzenia części procesu produkcyjnego poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej na wysokość zwolnienia z opodatkowania
grudzień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 4)
listopad 2018 Podatkowe skutki likwidacji oraz zbycia zmodernizowanego środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (cz. 2)
październik 2018 Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane (cz.1)
wrzesień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)
sierpień 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)
lipiec 2018 Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 1)
czerwiec 2018 Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych
maj 2018 Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?
kwiecień 2018 Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?