BIP |
Ogłoszenie o przetargu na budowę zespołu przepompowni w Kostrzynie nad Odrą

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Budowa „Zespołu przepompowni” wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenie podstrefy  K-S SSE, II Kpl. w Kostrzynie n/O.

Przedmiotowy „Zespół przepompowni” składa się z pompowni deszczowej odprowadzającej wody opadowe z II SSE, z pompowni ścieków socjalno-bytowych wraz z kolektorem ciśnieniowym w ul. Namyślińskiej, z wodociągu oraz z przebudowy rowu melioracyjnego przy zespole pompowni.

DO NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Adres pocztowy: 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ,  UL. ORŁA BIAŁEGO 22.    

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA
  

Kod pocztowy:    
66-470              

Województwo:
LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:
inż Marek Wojtczak

E-mail:
wojtczak@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Zespołu przepompowni wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenu podstrefy K-S SSE, II Kpl. SSE w Kostrzynie nad Odrą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                    xxxxxxxxxxx

Dostawy                                 
  

Usługi                                       
  

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Budowa w obrębie dzielnicy Drzewice miasta Kostrzyn nad Odrą zespołu przepompowni oraz układu kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego, separatora wód opadowych, wodociągu oraz przesunięcie lokalnego rowu melioracyjnego.  

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie w miesiącach:

Okres ok 10 miesięcy
lub
data rozpoczęcia  i zakończenia  wg umowy.

III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       xx

Przetarg ograniczony          

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT     (data; godzina) wg SIWZ pkt.XIV

Siedziba K-S SSE S.A. 05.07.2017 r do godz. 11:00.

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

IV.4) Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:  09.06.2017r.

 

Załączniki do pobrania