BIP |
Przetarg 002-2019 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

 

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Giniewski

E-mail: info@kssse.pl

giniewski@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego -

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz usunięcie kolizji projektowanych obiektów z istniejącym przewodem elektroenergetycznym na terenie kompleksu nr2 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Świecku (dz. nr 9/7, 9/8, 9/13, 9/14, 14/3, 15/8 obręb 10 Świecko, jednostka ewidencyjna 080505_5 Słubice – obszar wiejski)

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                   x

Dostawy                                  

Usługi                                        

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

  1. II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań); Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie kolektora ciśnieniowego, sanitarnego zrzutowego z komorą pomiarową oraz przepompowni sanitarnej z poprzedzającą komorą koszową i niezbędnymi kolektorami dolotowymi z sieci sanitarnej istniejącej. Budowa sieci  zasilania i sterowania przepompownią i koszem.  

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …… lub dniach…….

 Wymagany termin wykonania tj- 31.07.2019r

data rozpoczęcia   kwiecień 2019r

III: PROCEDURA

 tryb udzielenia zamówienia

 Przetarg nieograniczony       x

 Przetarg ograniczony          

 

 

 Zamówienie z wolnej ręki

 Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

 IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

 Sekretariat KSSSE do 02.04.2019r do godz. 11 00

 IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. 1.   Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji.
  2. 2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. 3.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. 4.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

 08.03.2019r

 

Załączniki do pobrania