BIP |
Przetarg 005-2018 - Monitoring

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

 

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Giniewski

E-mail: info@kssse.pl

giniewski@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : -Wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie podstrefy KSSSE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                  

Dostawy                                 

Usługi                                        x

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

  1. II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia Roboty polegają na zainstalowaniu urządzeń i sieci zasilająco sterującej w rejonie przewidzianym do monitoringu. Prace wykonywane bez wstrzymywania ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się chwilowe ograniczenia.

  Szczegóły zakresu robót oraz warunki techniczne w załączniku do ogłoszenia.

 

 

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …do 2-mcy.

data rozpoczęcia   październik 2018r

III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony          

 

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe                                    x                               

 

 

 

 

IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

Sekretariat KSSSE lub E-mail info@kssse.pl do 23.10.2018r do godz. 11 00

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

  1. 1.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. 2.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  3. 3.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
  4. 4.   Kryterium wyboru: cena dla zadania 60%, wiarygodność techniczna oferty 40%.

IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

09.10.2018r

 

Załączniki do pobrania