BIP |
Przetarg 004-2018 - Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia: PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

I: zamawiający

I.1) NAZWA, ADRES I OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Nazwa: KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

 

Adres pocztowy: UL. ORŁA BIAŁEGO 22     66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

 

Miejscowość: KOSTRZYN NAD ODRA

 

Kod pocztowy:    

66-470              

Województwo:

LUBUSKIE

Tel.: 95 721 98 00

Fax: 95 752 41 67

Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Giniewski

E-mail: info@kssse.pl

giniewski@kssse.pl

Adres internetowy:     www.kssse.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 osoba prawna

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : - Przebudowa ul. Osiedle Przemysłowe- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie wjazdu do podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej w Słubicach. dz. ew. nr 74/36 obręb 63 m. Słubice, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie wjazdu do podstrefy SSE w Słubicach na drodze gminnej 005230F, dz. ew. nr 288/13, 288/21 obręb nr 10 Świecko.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                   x

Dostawy                                 

Usługi                                       

II.1.3) Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań); W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ciągu jezdni i chodników, przebudowa  kanalizacji deszczowej dostosowującej do nowej jezdni, ustanowienie nowej organizacji ruchu. Szczegóły zakresu robót oraz warunki techniczne w załączniku do ogłoszenia.

 

II.1.5) Okres, w który realizowane będzie zamówienie

Okres w miesiącach …do 6-mcy.

data rozpoczęcia   październik 2018r


III: PROCEDURA

tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       x

Przetarg ograniczony         

 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie ofertowe

 

 


IV: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

IV.1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

IV.2) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT (data; godzina)

Sekretariat KSSSE do 03.10.2018r do godz. 11 00

IV.3) INFORMACJE DODATKOWE (dot. przetargów i zapytań ofertowych):

    1. 1.   Oferta winna być złożona w formie pisemnej i podpisana zgodnie z zasada reprezentacji.
    2. 2.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
    3. 3.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
    4. 4.   Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków zamówienia oraz prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.
    5. 5.   Kryterium wyboru: cena dla zadania 60%, wiarygodność techniczna 40%. Oferent powinien złożyć dokumenty potwierdzające przygotowanie techniczne do wykonania zadania oraz referencje z podobnych zadań.

IV.4) Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia:  

20.09.2018r

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Przebudowa ul. Osiedle Przemysłowe- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie wjazdu do podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej w Słubicach. dz. ew. nr 74/36 obręb 63 m. Słubice, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie wjazdu do podstrefy SSE w Słubicach na drodze gminnej 005230F, dz. ew. nr 288/13, 288/21 obręb nr 10 Świecko.

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

 

lub

1) Data udzielenia zamówienia:    

 

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

  2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

20.09.2018r

 

Załączniki do pobrania