Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2021 i 2022

 Zarząd

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

działając na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej,

zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 217) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020r. poz. 1415),

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2021 ORAZ 2022 ROK.

1. Firma: Kostrzyńsko-Słubicka  Specjalna  Strefa  Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Orła Białego 22), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w Zielonej Górze  VIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000066104, NIP 598-13-16-916, kapitał zakładowy 27.184.300,00 PLN.

2. Przedmiot zaproszenia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą , ul. Orła Białego 22, za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. i rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz sporządzenie  sprawozdań z badań. 

3. Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – audyt 2021 i 2022” należy składać pod adresem: Rada Nadzorcza K-S SSE S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od oferenta rada nadzorcza oczekuje w szczególności:

a) przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022 wraz z przekazaniem sprawozdań z badań: do 15 marca 2022 (za rok 2021) i 15 marca 2023 (za rok 2022),

b) gotowości kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, do spotkań informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z radą nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,

c) gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badań oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

d) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości.

5. Oferta powinna zawierać:

a) informacje o oferencie, tj.:

  • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
  • o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych);
  • o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie umowy o pracę;
  • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta /biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2021 i 2022 wraz z informacją o wpisie każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów;
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej polisy OC firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
  • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;

b) oświadczenie firmy audytorskiej o :

  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
  • przyjęciu zobowiązań ewentualnej konieczności uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na warunkach określonych w ogłoszeniu (pkt 4 ogłoszenia).

c) cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022 wraz z przekazaniem pisemnych sprawozdań z badań, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, w tym orientacyjny czas przeprowadzenia badania w siedzibie spółki.

6. Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 5 będzie skutkować odrzuceniem oferty.

7. Otwarcie i wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi do 31 października 2021 r.

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.