OFERTA | KALKULATOR KRYTERIÓW ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH

ETAP 1 - próg ilościowy

 • Wielkość

  Jak dużym przedsiębiorcą jesteś?

 • Województwo

  W jakim wojewóztwie realizowana będzie inwestycja?

 • Powiat

  W jakim powiecie realizowana będzie inwestycja?

 • Miasta tracące funkcje

  Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

 • Nakłady lub dwuletnie koszty pracy dla nowej inwestycji.

  Na którą chciałbyś otrzymać wsparcie.

 • BPO lub B+R

  Czy nowa inwestycja będzie prowadzona w branży BPO lub B+R.

Czy kwalifikujesz się do 2 etapu?

` -Tyle możesz odliczyć od podatku dochodowego uzyskująć decyzję o wsparciu:


Minimalne nakłady inwestycyjne w celu spełnienia kryterium ilościowego:

ETAP 2 - kryterium jakościowe

 • 1. Jaki sektor zostanie objęty decyzją o wsparciu?

 • 2. Czy działasz w poniższym sektorze lub jesteś w łańcuchu jego dostaw?

  -

 • 3. Czy działasz w poniższym sektorze inteligentnych specjalizacji województwa lub jesteś w łańcuchu jego dostaw?

 • 4. Czy poziom sprzedaży poza terytorium Polski będzie wyższy niż 23% ogólnej sprzedaży?

 • 5. -

 • 6. Działalność badawczo rozwojowa
  Przeznaczysz 1% kosztów działalności na działania badawczo-rozwojowe?


  Przeznaczysz 2% ekwiwalentu czasu pracy zatrudnionych pracowników na prace rozwojowe?

 • 7. Wyspecjalizowane i stabilne miejsca pracy
  -


  Czy co najmniej 80% zatrudnionych będzie o umowę o pracę?

 • 8. Wpływ inwestycji na środowisko
  Czy zamierzasz zdobyć certyfikaty EMAS, ETV, ISO14001?


  Czy zamierzasz zdobyć status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji?

  Czy zamierzasz mieć wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości?

 • 9. Wspieranie zdobywania wykształcenia oraz współpraca ze szkołami
  Czy planujesz wydać co najmniej 1000 zł na szkolenia dla co najmniej połowy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją?
  świadczone przez podmioty zewnętrzne, jednostki oświatowe lub zatrudnienie pracownika mającego w obowiązkach tylko szkolenia wewnętrzne dla pracowników


  Czy zamierzasz zawrzeć umowę ze szkołami lub centrum kształcenia albo uczelnią w sprawie praktyk lub staży w Twoim przedsiębiorstwie?

  Czy zamierzasz zawrzeć umowę ze szkołami lub centrum kształcenia albo uczelnią w sprawie finansowania pozaszkolnych zajęć edukacyjnych uczniom lub studentom w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy?

  Czy zamierzasz zawrzeć umowę ze szkołami lub centrum kształcenia albo uczelnią w sprawie przekazania na ich potrzeby maszyn oraz narzędzi?

  Czy zamierzasz zawrzeć umowę ze szkołami lub centrum kształcenia albo uczelnią w sprawie stworzenia klasy patronackiej lub laboratorium?

  Czy zamierzasz zawrzeć umowę ze szkołami lub centrum kształcenia albo uczelnią w sprawie przyjęcia uczniów lub studentów na praktyczną naukę zawodu?

  Czy zamierzasz otworzyć co najmniej jeden przewód doktorski dla pracownika w ramach doktoratu wdrożeniowego?

 • 10. Opieka nad pracownikiem
  Czy zamierzasz ponosić co najmniej 800 zł brutto rocznie na pracownika zatrudnionego w ramach nowej inwestycji na dodatkowy program opieki zdrowotnej poza funduszem świadczeń pracowniczych, różne formy wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej?

-